<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Kasım 24, 2005

En sevdiğim ahşap tepsim...!

Bu tepsiyi çok severek yaptım. Bitince de çok beğendim. Bu yüzden kayınvalideme hediye ettim. Bakalım siz beğenicek misiniz? Bu tepsinin bir de gümüş renkli versiyonu var onu da daha sonra resimliycem .
Bir de acemiliğim için bağışlayın .Henüz çok yeniyim umarım daha iyi olabileceğim.....

<$1orum:

    <$B22 Aralık, 2005rihinde , <$BAnonymous serinmaviylemiş…

    <$BÇok güzel görünüyor,eline sağlık> <$B 

    <$BYorum Gönder