<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Kasım 25, 2005

iştahsız oğlum..!


Bu sabah canım oğlum yataktan hasta kalktı. :( Midesi bulanıyor ve halsizdi (küçük bey hiçbirşey yemiyor tabi!!!) En büyük arzum onun da artık iştahlı,düzenli ve dengeli beslenen bir çocuk olduğunu görmek. Ona birşeyler yedirebilme savaşından artık YORULDUM.
O hasta olunca okula, ben de büroya gitmedim. Dolayısıyla tüm gün evdeydim ve sürekli bu çocuğa nasıl sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabilirim diye kafa patlattım. Birilerinin bu konuda önerileri varsa yorumlarını alabilirim.
Bir süre standart ev işleriyle uğraştım sonra canım örgü örmek istedi,bütün yünler,şişler ,tığlar ortaya çıktı fakat ben hiçbirşey üretemedim.(niye ki?) Sanırım kafam sadece oğlumdaydı ve konsantre olamadım. OĞLUM NE OLUR ARTIK YEMEK YE!!!

<$0orum:

    <$BYorum Gönder