<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Kasım 24, 2005

Öğretmenlere..

Tüm öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum.Geleceğimiz sizlerin elinde büyüyor.Başöğretmen Atatürk'ümüzü saygıyla anıyorum.Aynı zamanda bugün ablişkonun doğumgünü.Nice yıllara ablacım.Seni Seviyorum iyiki benim ablamsın(küçük annem benim)

<$3orum:

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BGreat work!
  [url=http://dzkgtxgm.com/iwzt/lojh.html]My homepage[/url] | [url=http://rnlmjnqp.com/yfnt/fnxm.html]Cool site[/url]> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BGood design!
  My homepage | Please visit> <$B 

  <$B24 Eylül, 2006rihinde , <$BAnonymous Adsızylemiş…

  <$BGood design!
  http://dzkgtxgm.com/iwzt/lojh.html | http://yxeggzii.com/vfix/brri.html> <$B 

  <$BYorum Gönder