<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cuma, Aralık 30, 2005

1 BİİİİR...

Nihayet hüzünlü halim kayboldu. Dün akşam çok uzaklardan gelen arkadaşımla mükemmel bir sohbetimiz oldu. Özlemişim.
Bugün de biraz alış_veriş yapmak istiyorum. Bütçemin izin verdiği ölçüde küçük hediyeler almak istiyorum. E tabi haliyle bu da beni mutlu edicek:) Bakalım kimler kısmetlenicek? Bana göre hediye vermek çok müthiş bir duygu. Yani çift taraflı bir mutluluk. Alan da veren de mutlu oluyor. Hediyenin maddi kısmı, büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan hatırlamak ve hatırlanmak. Bunun için özel günleri beklemek de yanlış diye düşünüyorum. İmkanlar dahilinde her zaman olmalı diyorum. Neyse bu konu uzar da uzar. Sevdiklerinizi mutlu edin diyerek bitiriyoruuum...

<$0orum:

    <$BYorum Gönder