<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Perşembe, Aralık 29, 2005

2 İKİİİİ....

Hüzünlüyüm bugün hem de fazla miktarda:(( Sebebini bilmiyorum , sebepsiz yani öyle durduk yerde.Gerçi her yıl sonu böyle biraz hüzünlenirim ama bu yıl garipsedim nedense? O yüzden canım bişiy yazmak istemiyor.Biri dokunsa ağlıycam denir ya o durumdayım şu an. Umarım çabuk geçer ve neşe dolu olurum bir ana önce. Hiç sevmedim bu halimi, etrafımdakilere de bulaştırmadan düzelmem gerek. Mutlu bir şekilde görüşmek üzere...

<$0orum:

    <$BYorum Gönder