<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Aralık 07, 2005

Dilenciliğin de böylesi......

Geçenlerde eşimin cep telefonu bir çalıyor, bir susuyor.Tanımadığı bir numara çağrı bırakıyor. Yani kısaca ara beni demek istiyor. Zaten böyle kişilere her zaman sinir olurum. Kendilerinden kontür gitmesin aman .Yaptıklarının saygısızca olduğundan haberdarlar mı acaba bilmiyorum . İnsanlık hali arada olabilir , kontürü bitmiştir, acildir falan ama bunu alışkanlık haline getirmemek lazım diye düşünüyorum.Neyse gelelim asıl konuya: Ben eşime kimbilir kim arama boşver diyordum. Ama vatandaş aramayı iyice sıklaştırıp, sinir bozucu hale getirince eşim dayanamayıp arıyor .
_Alo, bu numaradan beni arıyorsunuz sürekli?
_Kardeeş biraz kontür yollar mısın??? Konuşmanın gerisini yazmıyorum!!!.
Tööövbe tövbeee . Bi kontür dilencileri eksikti.Vatana millete hayırlı olsun.Daha neler duyucaz........

<$0orum:

    <$BYorum Gönder