<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazar, Aralık 18, 2005

Sonunda ben de hasta oldum...

Önce oğlum sonra kızım derken, sıra bana geldi. Şimdi ben de hasta oldum:(( Allahım o ne boğaz yanması öyle??? Başım desen kütük gibi, elim kolum kalkmıyor.Yatıp uyumak istiyorum ama nerdeee? Çocukların okul kıyafetleri yıkanıcak, ütülenicek, bulaşıklar yıkanıcak, ortalık savaş alanı gibi olmuş, toparlanıcak, yemek hazırlanıcak , Oğlan baskete götürülecek... Tüm bunlar beni beklerken yatıp uyumak ne mümkün?? İnsan arasıra da olsa tatlı cadı gibi burnunu oynatıp herşeyi yola koyabilse keşke. (Sadece arasıra canım her zaman değil). İşin tuhaf yanı bugün pazar olmasına rağmen eşim büroya gitmek zorunda kaldı. (Büro ufak bi tadilat görüyor) Telsiz telefonla dışarıdan konuşuyoruz çektiği kadar. KOnuşma şöyle:
....... Hayatım boyaya başladılar, sen ne yaptın?
........Çocuklar daha uyuyor, ikisini de uyandıramadım, ama ben çok kötüyüm hiç halim yok...
.......Tamam olsun hadi görüşürüz!!!! İlahi kocacım geçmiş olsun , dinlen biraz diyecektin!!! herhalde:((

<$0orum:

    <$BYorum Gönder