<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cumartesi, Aralık 31, 2005

VEEE.. İŞTE BİTTİ KOCA BİR YIL...


Yeni yıl dileklerimi son güne saklamıştım. Şimdi söylüyorum..

1..... Herşeyden önce tüm sevdiklerime sağlık istiyorum.
2.....Yuvamızdan huzur ve mutluluk eksik olmasın istiyorum.
3.....İşimizde başarı, bol kazanç, yeni ve güzel girişimler olsun istiyorum.
4.....Sigarayı bırakmış, bırakamasa da azaltmış biri olmak istiyorum..
5.....Kızımın sınav stresi olmasın istiyorum.
6.....Oğlum hiç yemek seçmesin, her pişeni yesin istiyorum.
7.....Tüm işlerini yetiştirebilen, yetiştirememekten dolayı stres olmayan biri olmak istiyorum.
8.....Herşeyi kafaya takıp, kendini üzen biri olmaktan vazgeçmiş biri olmak istiyorum.
9.....Zaman bulup yapamadığım şeyleri yapabilmek istiyorum.
10..Daha çok güleyim, daha az öfkeleneyim istiyorum.
11..Sevdiklerimle, geniş ailemizle, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirebileyim istiyorum.
12..Evde bazı küçük işlerde bana çocuklarımın ve eşimin yardımcı olmasını istiyorum.

Çok bişey değil yani isteklerim. Hadi 2006 umutla bekliyoruz seni. Herkese mutlu, dileklerinin gerçekleşeceği bir yıl ol olur mu?

<$0orum:

    <$BYorum Gönder