<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazartesi, Ocak 02, 2006

2006...

Yeni yıla çok kalabalık ve eğlenceli bir şekilde girdik. Ve ömrümün en geç uyunan ilk gününü yaşadım. Sabah 8:30 da hava aydınlandıktan sonra yatabildik.İlginç yanı hala uykumuz yoktu.
Ertesi gün okul ve iş olduğundan, dün çok telaşlı ama uykusuzluktan sersem bir halde geçti. Sabah da acı bir haberle uyandık. Eniştemizi kaybetmişiz. Uzun zamandır hastaydı. Huzur içinde yat enişte.Hep kalbimizde olucaksın...
Son yolculuğunda yanında olabilmek için, bu akşam kısmetse Antalya'ya yola çıkıyoruz. Baş sağlığı dilemek bana her zaman çok zor gelmiştir. Hani insanın dili varmaz, acıyı hissedersin ama bunu kelimelerle anlatabilmek dokunur ya insana, işte öyle bir durumdayım. Ama hayat bu. Acısıyla, tatlısıyla....

<$0orum:

    <$BYorum Gönder