<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Cumartesi, Ocak 14, 2006

Bir krep hikayesi...Bir krep ancak bu kadar zevkle yenir!!! İştahsız oğlumun severek yediği kısıtlı şeylerden biri, bildiğimiz krep. Ben de o sevdiği için, sık sık yaparım kahvaltılarımızda. Gerçi şu günlerde kuş gribi sebebiyle yumurtadan korkar olduk, uzun süre yapamam herhalde.:((
İşte, anneler çocukları bir yiyeceğe sempati duysun diye birçok taktik dener ya, bu da bir taktik idi bir zamanlar ama artık alışkanlık oldu. Kreplerime bir sürü şekil verdim. Dinazorlar, arabalar, canavarlar vs. Sonra da iştahla yedi oğlum onları. Ne mutlu bana:))
Eve gelen misafir çocuklar da bayıldılar bu şekillere. Ben de sizlerle paylaşmak istedim.Belki denemek isteyenleriniz olabilir, tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsuuun.
Bu arada bir okuyucum örgü koymamı istemiş. Şu an fotoğraflamakla meşgulüm. Hazır olduklarında burada olucak örgülerim:))

<$0orum:

    <$BYorum Gönder