<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Çarşamba, Şubat 08, 2006

Tavuk...

Biz bu akşam tavuk yedik... Artık yeter, kuş gribi muş gribi.Ne zamana kadar yemiycez diye düşünüyordum ve tüm aile tavuk etini çok severek tüketiriz hakikaten. Sordum,soruşturdum ve artık tamam dedim ya.
O kadar özlemişiz ki, akşam yemekte hepimizin gözleri parlıyordu. Tüm medya bizi önce korkuttular, soğuttular, şimdi de yeniden ısıtmaya çalışıyorlar.Ne diyeyim Allahtan başka kuş gribi vakası çıkmadı da rahatladık. Zaten belli kurallara dikkat edilirse, tavuk etinden geçmiyceğini biliyorduk ama ne bileyim korktuk işte.Bizimkiler sağlık konusunda pek bi ihmalci olduklarından güvenemedik. Ama artık bitti. Afiyetle yedik gitti.

<$1orum:

    <$B08 Şubat, 2006rihinde , <$BAnonymous tavuksever :))ylemiş…

    <$Bvalla tadı hala damagımda..amaann bısecıkk olmas ıyı kı yemısızzz :)) bıse olrsa da en azndan tadı damagzmda yanee...:))> <$B 

    <$BYorum Gönder