<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19222129\x26blogName\x3dZeynep\x27in+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zeynogun.blogspot.com/\x26vt\x3d4594323569834899948', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Zeynepce.Com Zeynep'in Günlüğü

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın zevki yoktur.

Pazar, Eylül 16, 2007

Türkü söylemek geldi içimden ....

Ben babamı özledim:(((((Etiketler:

<$6orum:

  <$B17 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger findukzadeylemiş…

  <$Bbaban nerde ki canım?> <$B 

  <$B17 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Çocuk gibiylemiş…

  <$BBananın ölüm yıldönümü falan mı Zeyno ???? :((> <$B 

  <$B19 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger alminaylemiş…

  <$BÖzlem kalpte tarif zor bir sızıya neden olur.Özlemin tartısıdır sevgi ve özlem anıdır özlenene sevginin en yoğun olduğu an.
  Özlem anınıda paylaşılan güzel hayllere sarıl; bir tebessüm konsun dudaklarına.> <$B 

  <$B22 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger ERDILylemiş…

  <$BBende cok özledim.> <$B 

  <$B23 Eylül, 2007rihinde , <$BAnonymous kixilylemiş…

  <$Bişte bizi insan yapan duygular bunlardır özlemek özlem duymak beklemek sewmek işte bu yüzden hayatta war olduğumu hissediyorum...> <$B 

  <$B26 Eylül, 2007rihinde , <$BBlogger Çocuk gibiylemiş…

  <$BZeynooo,
  İyi misin?????> <$B 

  <$BYorum Gönder